ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ САЙТА www.foodconnection.bg

 

1. ПРЕДМЕТ

1.1.    Настоящите Общи Условия уреждат правилата за използването, включително сключването на покупко-продажба през електронния магазин www.foodconnection.bg.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.    „ФУУД КОНЕКШЪН“ ЕООД (FOOD CONNECTION LTD.) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203461809, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бл.428, вх.1, ап.13.

2.2.    „ФУУД КОНЕКШЪН“ ЕООД (FOOD CONNECTION LTD.) администрира сайта и електронния магазин www.foodconnection.bg. „ФУУД КОНЕКШЪН“ ЕООД (FOOD CONNECTION LTD.) щe бъде наричано за краткост по-долу FOOD CONNECTION.
2.3.    Можете да се свържете с FOOD CONNECTION на адрес гр.София, бул."Цариградско шосе" 101, ет. 1, на телефон 0888 344 599 или на и-мейл адрес: [email protected].

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.    Продавач – FOOD CONNECTION.

3.2.    Сайт – домейнът www.foodconnection.bg и неговите поддомейни

3.3.    Клиент/Купувач – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на FOOD CONNECTION по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него и др.

3.4.    Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.5.    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.6.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.7.    Съдържание:

  • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
  • цялото съдържание на книгата "Веган десерти" (включително, но не само имената на авторските рецепти, снимковия материал, графичното оформление, рецептите и текстовете), назависимо от начина и формата, под който се разпространява;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
  • данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

3.8.    Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, платформа за разпращане на електронен мейлинг или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

  

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.    Общите условия на FOOD CONNECTION са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2.    Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от FOOD CONNECTION по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4.    FOOD CONNECTION има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. 4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия FOOD CONNECTION ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7.    FOOD CONNECTION полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, FOOD CONNECTION уточнява, че използваните изображения на продукти и услуги имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти и услуги могат да се различават от изображенията.

4.8.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от FOOD CONNECTION по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от FOOD CONNECTION се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10.    Всички продукти и услуги, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
4.11.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. FOOD CONNECTION не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2.    FOOD CONNECTION ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради неплащане от страна на Купувача на договорената цена, изчерпване на свободните места за курсове, изчерпване на складови наличности или промяна на цените. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че Поръчката е потвърдена и приета.
5.5.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

5.6.  С регистрирането си в Сайта Купувачът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.


6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1.    Достъпът до сайта www.foodconnection.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.    FOOD CONNECTION си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на FOOD CONNECTION по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към FOOD CONNECTION, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. FOOD CONNECTION не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3.    Клиентът има право да се свързва с FOOD CONNECTION на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5.    В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, FOOD CONNECTION си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на сигурността и нормалното функциониране на Сайта.
6.6.    FOOD CONNECTION може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.7.      Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN).
6.8.    В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
6.9.    Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1.    Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

8.ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1.    Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете, снимките, рецептите и имената на авторските рецепти от книгата "Веган десерти" и всяко мултимедийното съдържание на Сайта и придобито под каквато и да е форма от Сайта, са изключителна собственост на FOOD CONNECTION.
8.2.    FOOD CONNECTION има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта и книгата "Веган десерти", независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
8.3.    Нищо в сключения между FOOD CONNECTION и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на FOOD CONNECTION последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, снимките и рецептите от книгата "Веган десерти", мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  FOOD CONNECTION.
8.4.    Всякакво Съдържание до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5.    Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6.    Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на FOOD CONNECTION за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между FOOD CONNECTION и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на FOOD CONNECTION, който има право да потърси отговорност на Клиента за това.
8.7.    Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на FOOD CONNECTION няма да се счита за съгласие от страна на FOOD CONNECTION да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от FOOD CONNECTION.
8.8.    Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от FOOD CONNECTION.

8.9. С приемането на настоящите общи условия, Клиентът се съгласява безусловно, че всяка нерегламентирана употреба, копиране и/или разпространение на снимки, текстове, имена на рецепти и всяка друга част от книгата "Веган десерти" подлежи на санкция в размер на 5000 лева (пет хиляди лева) за всяко нарушение и с натрупване при всяко последващо неправомерно разпространение и/или употреба. Клиентът се съгласява безусловно, че при нарушение на настоящите общи условия, санкцията е изискуема в момента на установяване на нерегламентираните действия. 

 

9.ПОРЪЧКА
9.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2.    Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.4.    С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.5.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн или касови плащания
•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
9.6.    В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да възстанови платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде напълно възстановена, освен в случаите, определени в чл.10 и чл.11. Възстановяването на предварително платени поръчки се извършва както следва:
•    Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането, а ако сметката е в чуждестранна банка Клиентът трябва да предостави сметка в българска банка.

•    Плащанията, направени по банков път – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането, а ако сметката е в чуждестранна банка Клиентът трябва да предостави сметка в българска банка.
•    Плащанията, направени в брой на касa на EasyPay – по банкова сметка в българска банка, допълнително предоставена от Клиента

9.7. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от FOOD CONNECTION.

9.8.    В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт.

 

10. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ КУРСОВЕ И ДРУГИ УСЛУГИ, ОБВЪРЗАНИ С КРАЙНА ДАТА

10.1. При отказ от страна на Купувача от кулинарен курс, или всяка друга Услуга, обвързваща Продавача с резервирането на определена дата и час, до 15 дни преди обявената дата за начало, Купувачът има правото да избере между възстановяване на пълния размер на платената предварително сума по своя банкова сметка, издаване на ваучер за същата сума или еднократна замяна с друг курс на същата стойност. Ако поръчката е заплатена изцяло или частично с ваучер, ще бъде издаден нов ваучер за 100% от размера на използваната по ваучер стойност, а остатъкът от подлежащата на възстановяване сума ще бъде преведен по банкова сметка на Купувача.

10.2. При отказ от курс между 14 и 8 дни преди обявената начална дата за курса, ще бъдат възстановени 50% от предварително заплатената сума. Ако поръчката е заплатена изцяло или частично с ваучер, ще бъде издаден нов ваучер за 50% от размера на използваната по ваучер стойност, а остатъкът от подлежащата на възстановяване сума ще бъде преведен по банкова сметка на Купувача.

10.3. При отказ от курс в срок равен или по-кратък от 7 дни преди обявената начална дата за курса, или при неявяване по време на курса, предварително заплатената сума не подлежи на възстановяване без оглед на начина на заплащане (с левове или ваучер).

10.4. Ваучери не могат да се заменят с тяхната парична равностойност.

10.5. Ваучерите са валидни само за кулинарните класове и не могат да се използват за поръчки на продукти от електронния магазин.

 

11.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
11.1.    Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
•    при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
•    при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

12.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
12.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, те могат да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели.
12.2.    Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  FOOD CONNECTION няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
 

13.РЕКЛАМА
13.1.    Бюлетините на FOOD CONNECTION, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от FOOD CONNECTION или негови партньори.
13.2.    Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или на следния и-мейл адрес: info@ foodconnection.bg.
13.3.    Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

14.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
14.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.foodconnection.bg са крайни.
14.2.    При желание да получи фактура, Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
14.3.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
14.4.    FOOD CONNECTION издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от FOOD CONNECTION. Клиентът е съгласен да получава фактурата по електронен път на и-мейл, посочен от него.

14.5.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да въвежда коректно и вярно данните си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

15.ДОСТАВКА НА СТОКИ
15.1.    Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или на и-мейл на Купувача в случай на ваучери за кулинарни курсове.
15.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
15.3.    Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от FOOD CONNECTION е на цена 5 в. с ДДС за София и 8 лв. с ДДС за страната.
15.4.     Детайлите по отношение на доставката на Стоките относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката не е спазена.

15.5. Стоки се изпращат по куриер в дни вторник и петък както следва:

- за поръчки, заявени и заплатени в интервала от 14:01 часа в четвъртък до 24:00 часа в неделя, пратката ще се подготви и изпрати в ден вторник или първия работен ден, ако този е неработен
- за поръчки, заявени и заплатени в интервала от 00:01 часа в понеделник до 14:00 часа в четвъртък, пратката ще се подготви и изпрати в ден петък или първия работен ден, ако този е неработен

15.6. Срокът за доставка е съгласно времевия график за стандартна куриерска услуга на спедиторската компания.
В случай, че е необходим удължен срок на доставка, Купувачът ще бъде уведомяван своевременно.

15.7. При избор на получаване на стоки от офис на Продавача, служители на FOOD CONNECTION ще се свържат с Купувача за уточняване на удобен ден и час за предаване на стоките.

 

16.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

16.1.    Продавачът се задължава да предоставя поръчаните и закупени Услуги на адрес гр.София, бул."Цариградско шосе" 101, ет.1, или друг, изрично посочен от Купувача и одобрен от Продавача адрес.

 

17.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

17.1.    Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

18.ОТГОВОРНОСТ
18.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
18.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока/Услуга.

 

19.ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
19.1.  FOOD CONNECTION събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016, наричан по-нататък за краткост Регламента, Законът за Защита на Личните Данни и Наредба 1 от 30.01.2013 г., касаеща Мерките за Защита на Личните Данни. В тази връзка на 15.05.2018 г. в дружеството е утвърдена и се изпълнява Политика за Защита на Личните Данни, в т.ч. приложимите към нея Процедури.

19.2.  FOOD CONNECTION е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

19.3.    Взаимоотношенията с клиентите физически лица на FOOD CONNECTION са свързани със събиране на минимум необходмите лични данни за целите на обработка и верификация на направени поръчки на стоки и услуги, комуникация с клиентите и за провеждането на директен маркетинг.

Данните, които FOOD CONNECTION събира с цел обработка, верификация на поръчки и възможност за текуща и маркетингова комуникация с клиентите са:

- Име
- Фамилия
- Мейл
- Телефонен номер 
 

Целта на събирането на данните е:  обработка и верификация на направени поръчки на стоки и услуги, уведомяване на клиентите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите.

 

19.4.  Срокът за съхранение на събраните лични данни е 5 години, след което те ще бъдат заличени от базата данни на FOOD CONNECTION.


19.5.    Чрез попълването на данните във формуляра за регистрация и/или създаване на Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на FOOD CONNECTION и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени от FOOD CONNECTION, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от FOOD CONNECTION, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

19.6.  Купувачът се съгласява и разрешава на FOOD CONNECTION да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които FOOD CONNECTION може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги. 

19.7.  Всяко физическо лице, чиито данни се обработват, има право на достъп до личните си данни, с които FOOD CONNECTION разполага, право да поиска корекция на личните си данни/за да бъдат верни/, право личните му данни да бъдат изтрити, право да ограничи обработката им и/или да възрази срещу обработката на личните си данни за определени цели като изпрати писмено съобщение на адреса за комуникация на FOOD CONNECTION - гр.София, бул.”Шариградско шосе" №101, ет.1, офис 5 или на е-mail [email protected] 

20. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
20.1. Всеки посетител на присъствените курсове/класове или други присъствени събития във FOOD CONNECTION се задължава да носи надлежно поставена на лицето защитна маска, която покрива плътно устата и носа на участника.

20.2. Всеки посетител на присъствените курсове/класове или други присъствени събития във FOOD CONNECTION се задължава да дезинфектира ръцете си с подсигурените от FOOD CONNECTION средства за дезинфекция и да поддържа личната си хигиена съгласно получения на място инструктаж.

20.3. FOOD CONNECTION си запазва правото да не допусне до участие в присъствените събития клиенти, които имат видими симптоми на грипоподобно заболяване.

20.4. FOOD CONNECTION си запазва правото да не допусне до участие в присъствените събития клиенти, които отказват да изпълнят противоепидемичните мерки по точки 20.1. и 20.2 от настоящите Общи Условия.

 

21.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
21.1.      Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
21.2.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

22.ПРИЛОЖИМО ПРАВО
22.1.     Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между FOOD CONNECTION и Kлиенти/Купувачи ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

Newsletter

Абонирайте се за нашия бюлетин и бъдете в крак с последните кулинарни новини, рецепти и оферти.